Wyjaśnienia dotyczące Programu 500+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2016

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Zabrodzie,

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet za pomocą portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl), PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną (w przypadku banków, które udostępnią wniosek) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu (np. PIT za 2014 rok, zaświadczenie o dochodach). We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie GOPS sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Pytania dotyczące projektu 500+

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ . Pytania można kierować również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu pod nr tel. 29 757 12 62 lub e-mailowo na dares: gops@zabrodzie.pl

Opisy przypadków

 • W przypadku, gdy rodzice mają dwoje dzieci, a jedno z nich ukończy 18 lat, drugie będzie mogło otrzymać wsparcie tylko po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy kobieta, która wychowuje dziecko ze związku małżeńskiego i drugie z nieformalnego, rodzina będzie traktowana, jako rodzina z dwojgiem dzieci, czyli otrzyma wsparcie na drugie dziecko lub na obydwoje, gdy spełni kryterium dochodowe.
 • W przypadku nieformalnego związku, gdy każde z rodziców wychowuje po dwoje dzieci z poprzednich związków, a nie ma wspólnego dziecka, wsparcie otrzymają na drugie dziecko od każdego z rodziców. Gdyby mieli jeszcze wspólne jedno dziecko, wsparcie będzie dotyczyło czworga dzieci, a na piąte po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy kobieta wychowuje z partnerem troje dzieci, jedno z jej poprzedniego związku, partner jedno z innego związku i jedno wspólne, otrzymają świadczenie na dwoje dzieci, lub na troje w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.
 • Jeśli babcia jest opiekunem prawnym trojga dzieci, otrzyma świadczenie na nie, w tym przypadku będą liczone tylko dochody dzieci. Biologiczna matka nie otrzyma na nie świadczenia.
 • W przypadku, gdy rodzina ma dwoje dzieci własnych i dwoje w ramach rodziny zastępczej, otrzyma świadczenie na dwoje w ramach rodziny zastępczej bez względu na dochody, a na własne na drugie dziecko, lub na każde po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy nieletnia córka urodzi własne dziecko, a mieszka z rodzicami, rodzina otrzyma na nią wsparcie, a córka na swoje dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • Gdy rodzic ma czworo dzieci: dwoje, które ukończyło 18 lat oraz dwoje młodszych, świadczenie będzie przysługiwało tylko na dwoje młodszych, jeśli spełni rodzina kryterium dochodowe lub na jedno bez kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy rodzice, którzy mają po jednym niepełnosprawnym dziecku z poprzednich związków i jedno wspólne, otrzymają świadczenie na dwoje dzieci bez kryterium dochodowego lub na troje dzieci przy spełnianiu kryterium 1200 zł netto na osobę w rodzinie.
 • W przypadku rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenie przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu.
 • Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie, nie będzie też mógł uwzględnić tego dziecka w składzie swojej nowej rodziny.
 • Gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko z nowego związku, to będzie to dziecko pierwsze w myśl tej ustawy. W takim przypadku rozwiedzeni rodzice tworzący odrębne rodziny są identycznie traktowani- aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko wychowywane w swoich rodzinach, będą musieli spełniać kryterium dochodowe.

Jednocześnie aby uniknąć zbędnych kolejek (czas składania wniosków jest długi i wynosi od 1 kwietnia do 30 czerwca) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu wystosuje informację do mieszkańców gminy Zabrodzie oraz sołtysów i Radnych o terminach przyjmowania wniosków od mieszkańców poszczególnych sołectw.

 Kierownik GOPS
Irena Dziarska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Program 500+

  Program 500+