„EKO BAJKA” - konkurs

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2016

Regulamin konkursu na opowiadanie, bajkę o treści ekologicznej

 I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu- zwana dalej organizatorem.
 2. Partnerem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
 3. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.

II. Cel konkursu

 • poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska i ekologii
 • pobudzenie do przemyśleń i działań proekologicznych
 • rozwój własnej osobowości, kreatywności, umiejętności literackich
 • dobra zabawa i zdrowe współzawodnictwo
 • wyłonienie i upublicznienie najlepszych tekstów

III. Przedmiot konkursu i tematyka

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania lub bajki (dalej: utwór), którego tematem głównym jest dbałość o środowisko przyrodnicze i jego ochronę. Bohaterem lub bohaterami utworu są dzieci, ich istotne spostrzeżenia, odkrycia, pomysły, przygody.
 2. Tekst w ilości nieprzekraczającej 5 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami). Ilustracje na tzw. wkładkach.
 3. Utwór powinien zawierać ilustracje. Własnoręcznie wykonane będą dodatkowo punktowane.
 4. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich treści, rozwiązań graficznych, ciekawej kolorystyki, które w oryginalny sposób nawiążą do tematyki ochrony środowiska.
 5. Autor, wyraża zgodę na publikację swojego utworu, w materiałach informacyjnych (tradycyjnych i/lub elektronicznych) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu.

 IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby indywidualne oraz 2-osobowe zespoły.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla:
 • uczniów kl. 1 - 3 – kategoria I
 • uczniów kl. 4 - 6 – kategoria II
 1. Uczestnicy zgłaszają swoje uczestnictwo poprzez doręczenie utworu w formie papierowej oraz utrwalonej na płycie CDR wraz z metryczką ( tytuł utworu, nazwisko i imię uczestnika/ uczestników, wiek i/lub klasa) i oświadczeniem, rodzica lub prawnego opiekuna w zamkniętej kopercie.
 2. W celu zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas oceny , prace nie mogą zawierać informacji o twórcach a jedynie TYTUŁ UTWORU.
 3. Przepisy dotyczące uczestnictwa stosuje się odpowiednio do wszystkich uczestników biorących udział w konkursie – w pojedynkę i jako zespół.
 4. Organizator, partnerzy konkursu oraz członkowie jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom.
 5. Zgłoszenie jest bezpłatne.
 6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden utwór. W takim przypadku każdy utwór powinien być opatrzony osobną kartą zgłoszenia i oświadczenia oraz powinien być zapisany na oddzielnym nośniku.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie wizerunku, imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie oraz podczas ogłoszenia zwycięzcy.
 8. Do konkursu nie dopuszcza się utworów powielanych i zawierających znane z literatury i Internetu teksty oraz prac zgłaszanych do innych konkursów o tej tematyce.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia przesłanego utworu do konkursu, jeśli w jakikolwiek sposób nie spełnia on warunków niniejszego regulaminu.

V.  Termin i miejsce składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć listownie lub osobiście pod adres:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Zabrodziu
Wł. St. Reymonta 2
07-230 Zabrodzie

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2016 r. do godziny 14.00. Liczy się data dostarczenia utworu i dokumentów do siedziby Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 05.06.2016r., podczas Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Dębinkach ok. godz. 14:30
 3. Utwory złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
 4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę utworów zgłaszanych na konkurs.
 5. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora.

VI. Wyłanianie zwycięzców

 1. Zgłoszenia oceni Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
 2. Jury wybierze 3 utwory w każdej kategorii.
 3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród i wyłonienie wykonawców lub innego podziału nagród.

 VII. Dyskwalifikacja

Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:

 1. nie spełni wymogów regulaminu konkursu.
 2. nie będzie zawierała treści ekologicznych

VIII. Nagrody

Uczestnicy wyłonieni przez Jury konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe. Pula nagród wynosi 600zł dla każdej kategorii.

IX. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Zabrodzie; www.zabrodzie.pl , oraz w trakcie festynu rodzinnego w Dębinkach w dniu 5-czerwca 2016r. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo wcześniej poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie.

X. Unieważnienie konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

 1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 2. gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków regulaminu.

XI. Postanowienie końcowe

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie GBP

  GBP