Opłaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2016

Od 1 kwietnia 2019 roku zgodnie z  Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019r. zostały wprowadzone NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH. Zgodnie z art. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Wójt Gminy zawiadomi osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej deklaracji. Mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji, uiszczają opłatę w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Zawiadomienia zostaną doręczone przed terminem płatności za II kwartał 2019r. W przypadku nie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

UWAGA! Miesięczna wysokość nowych stawek od 1 kwietnia 2019r. przedstawia się następująco:

 • jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • 15,00 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe,
  • 27,00 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe,
  • 44,00 zł - gospodarstwo domowe 3-4 osobowe,
  • 54,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej 4 osób,
 • jeśli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • 21,00 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe,
  • 38,00 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe,
  • 56,00 zł - gospodarstwo domowe 3-4 osobowe,
  • 65,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej 4 osób.

Stawka opłaty za I kwartał 2019 roku pozostaje bez zmian.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:

 1. za I kwartał do 20 marca danego roku
 2. za II kwartał do 20 czerwca danego roku
 3. za III kwartał do 20 września danego roku
 4. za IV kwartał do 20 listopada danego roku

Opłatę można uiścić bezpośrednio w punkcie kasowym w urzędzie (bez dodatkowych opłat) lub przelewem na konto 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005

W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, Wójt wszczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie