Program Stypendiów Pomostowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 •  ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i być maturzystą z 2017 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący
  sposób:
  • brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
  • podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
  • liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
  • liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
  • tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się
 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.
Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 31 lipca 2017r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl


Wzór prośby o rekomendację:

PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………
Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2016r.: ................................

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski będą składane on-line. Na stronie
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/Formularze będą aktywne od 3 lipca 2017r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 - Segment II.

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017r. (do godz. 16.00)
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje  kandydata do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017r.
Dokumenty należy składać: Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4 05-240 Tłuszcz

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie LG RW

  LG RW