Wyjaśnienia dotyczące Programu 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabrodzie,

Program Rodzina 500plus to świadczenie w wysokości 500 zł netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny  otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochody nie przekroczą kwoty 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie   w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze

na kolejny okres zasiłkowy w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia począwszy  od pierwszego miesiąca nowego okresu. Natomiast złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

Kto  wypłaca świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców.

Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są     w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko -  w tym przypadku do uzyskania świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe,  np. drugi z rodziców nie żyje lub  ojciec dziecka jest nieznany.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet za pomocą portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl), PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną (w przypadku banków, które udostępnią wniosek) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku  oświadczenie o dochodach:

  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych przychodach w 2016.
  • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
  • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Nowe zasady ustalania dochodów dotyczące sytuacji utraty i uzyskania dochodu

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017.

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nowe regulacje są zawarte w przepisach:

Art. 7 ust. 3a ustawy: „Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.” (przepis dotyczy wyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach).

Art. 18 ust. 5a: „W przypadku przyznania świadczenia wychowawczego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczenia wychowawczego weryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.” (przepis dotyczy obowiązku weryfikacji świadczenia wychowawczego po upływie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu).

Art. 25 ust. 2 pkt 1a: „Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a:” (przepis dotyczy uzupełnienia katalogu nienależnie pobranych świadczeń o sytuacje związane z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie wlicza się  do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń  z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce  i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce. Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce  w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Pytania dotyczące Programu 500+

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ . Pytania można także kierować również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu pod nr tel. 29 757 12 62 lub e-mailowo na adres: gops@zabrodzie.pl

Kierownik GOPS
Irena Dziarska

Wniosek do pobrania

  Pliki do pobrania:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie