Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej na rok 2017 – II termin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2017

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że w terminie  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
Wydział Budżetu i Finansów, pokój nr 10, od pn. do pt., w godzinach pracy urzędu, tj.: od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień nadania przesyłki w Polskiej Placówce Pocztowej).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod dzwoniąc na nr tel. (29) 642 31 77, bądź kontaktując się na e-mail: m.gorska@zabrodzie.pl

Wymagane dokumenty:

I. Formularz wniosku, który można otrzymać w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Zabrodzie lub pobrać poniżej:

II. Faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku na 2017 rok.
Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu gminy.

III. Numer z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. producentów, którzy podlegają wpisowi)
 

Limity i stawki

Limit ilości oleju napędowego: na 1 ha użytków rolnych - 86 litrów.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego: z 1 litra oleju napędowego -  1,00 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu, jeżeli.

  1. jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu,
  2. jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie od 1 do 31 października 2017 r. na nr konta podany we wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Zabrodzie  - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340);
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013. (Dz.U. z 2013 r. poz.789) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. z 30 listopada 2016 r. poz. 1934);
  4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. (Dz.U. 2013 poz. 1339);
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) .