Stypendia szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2017

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514 zł netto. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 roku  w  Urzędzie Gminy w Zabrodziu, w pokoju nr 15.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w szkołach i Urzędzie Gminy.

 Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego (tj. do 18 roku życia).

Pomoc o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.
 2. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym organizowanym w szkole.
 3. Studentom szkół wyższych i licencjackich.
 4. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w w/w przepisach.
 5. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 6. Uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Zabrodzie.