Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia 21  sierpnia 2017r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2017/2018 w okresie od  01 września 2017 do 31 grudnia 2017.               
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza: 771,00zł          

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,  
  • zaświadczenie ze szkoły  (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)        

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r.  o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  (Dz.U. poz. 195 z późn.zm. )  - tj. świadczenia 500+. 

Bardzo prosimy  rodziców o zgłaszanie się od 1 września celem rozpoczęcia  akcji dożywiania dzieci od początku roku szkolnego.

Kierownik GOPS w Zabrodziu
mgr Irena Dziarska