Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 7 listopada 2017 r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji i XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku szkolnym 2016/2017
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017.
 14. Informacja o stanie mienia przeciwpożarowego i wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zabrodzie ( OSP Zabrodzie, OSP Słopsk )
 15. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad. 

/-/ Janusz Marian Pakuła