Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), zwołuję XL sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 listopada 2017 r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Wspólnoty Gruntowej wsi Gaj.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017.
 12. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad. 

 /-/ Janusz Marian Pakuła