Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zwołuję XLII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 28 grudnia 2017 r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie konsultacji rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017.
 11. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad. 

 

/-/ Janusz Marian Pakuła