Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia 2 stycznia 2018r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywianie dzieci  w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2017/2018 w okresie od  02 stycznia  2018 do 30 czerwca 2018.
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00zł netto.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,  
  • zaświadczenie ze szkoły (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r.  o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  ( tekst jednolity Dz.U. z 2017  poz. 1851 )  - tj. świadczenia 500+.  

Bardzo prosimy  rodziców o zgłaszanie się od 2 stycznia br. celem rozpoczęcia  akcji dożywiania dzieci od początku roku szkolnego.

K ierownik
GOPS w Zabrodziu
mgr Irena Dziarska