Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Przypominam, że dnia 31 stycznia 2018 roku upływa termin składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2018 roku.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Zabrodzie - nr rachunku bankowego: 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005 z adnotacją, że jest to opłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z posiadanym asortymentem tj. „A” „B” „C” w 2018 roku.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik