Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 22 lutego 2018 r. o godz. 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienie Pani Agnieszki Powierża – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na Terenie Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głuchy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niegów – obszar nr I.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Płatków – obszar nr I.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zabrodzie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 13. Przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Zabrodzie na lata 2018 – 2021.
 14. Przyjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zabrodzie. (letnie utrzymanie dróg w 2018 r.)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 17. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad. 

/-/ Janusz Marian Pakuła

Pliki do pobrania