Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm..), zwołuję Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr LIV , na dzień 12 LISTOPADA 2018 r. o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych za rok 2017.
 7. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia zadania publicznego w zakresie konsultacji rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2019 roku.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku szkolnym 2017/2018.
 15. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady
Janusz Marian Pakuła

Pliki do pobrania