Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  zwołuję  Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr III, na dzień 28 grudnia  2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie   ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i Komisjach Rady Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na    rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024.
 15. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
Sylwia Maria Marciszewska

 

Przekaz na żywo z sesji Rady Gminy Zabrodzie oraz nagrania dostępne są pod adresem http://sesja.zabrodzie.pl