Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego” realizowane w okresie 01.02-31.12.2019 przez Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie współfinansowane ze środków Powiatu Wyszkowskiego.

 CEL: Celem programu jest wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego realizowane poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne, i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne).

MIEJSCE: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie mieści się w budynku Stowarzyszenia „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, ul. Komunalna 10A 07-202 Wyszków.

OFERTA:

 • kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,

 • interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,

 • prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,

 • prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego ukierunkowanego na wsparcie ofiar przemocy w rodzinie zmierzającej do nabycia umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

 • udzielanie krótkoterminowego schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującymi się w kryzysie, zwłaszcza doznającymi przemocy (oddział hostelowy),

 • udzielanie pomocy psychologicznej i poradnictwa socjalnego ofiarom przemocy,

 • działania motywacyjno-diagnostyczne,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej,

 • działania profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,

 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Interwencje kryzysowe socjalne, psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne realizowane są przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów dobieranych indywidualnie do każdego przypadku w zależności od zgłoszonego problemu.

HOSTEL: Hostel gwarantuje tymczasowe, całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dysponuje 14 miejscami w pięciu pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym, socjalno-bytowym oraz placem zabaw dla dzieci i salą świetlicową. Osobom w nim przebywającym zapewniamy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Hostel nie zapewnia odzieży, wyżywienia, środków czystości ani higieny osobistej. Pobyt w Hostelu może wynosić maksymalnie do 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane wskazanymi wyżej wskazanymi formami pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie:

-w dni pracujące (8:00-16:00): tel. (29) 742 48 43

-w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące od godziny 16:00 do godziny 8:00: (29) 742 97 97

 

Pliki do pobrania