Urząd Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

6 września 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446. z późn. zm. ), zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 14 września 2017 r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017.
  8. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

 /-/ Janusz Marian Pakuła