Urząd Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

25 czerwca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze gm. Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
 14. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

/-/ Janusz Marian Pakuła

Pliki do pobrania