Urząd Gminy w Zabrodziu

RODO

26 czerwca 2018

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY ZABRODZIE

I. Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zabrodzie.

Adres: ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

Tel.: 28 7571228

E-mail: urzad@zabrodzie.pl

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Karolina Chudy
ochronadanych@zabrodzie.pl
tel. 29 64 23 173

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w szczególności na podstawie:

 IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Urzędem Gminy Zabrodzie.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

VIII. Informacje o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencje niepodania danych osobowych

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.