Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

dofinansowanie

Gmina Zabrodzie realizuje projekt ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie".
Całkowita wartość projektu wynosi 832 586,00 zł.
z czego:
707 698,10 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wartości projektu)
124 887,90 zł - wkład własny Gminy Zabrodzie (15% wartości projektu)

      Projekt ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie", jest kompleksowym rozwiązaniem systemowym zapewniającym powstanie silnej podstawy technologiczno - programowej dla budowy lokalnego modelu e-administracji i zapewnienia możliwości powszechnego dostępu do informacji publicznej i urzędowej za pomocą najnowszych rozwiązań programowych na bazie wykorzystania szerokopasmowego dostępu do publicznej sieci Internet.

      Celem nadrzędnym projektu jest budowanie podwalin społeczeństwa informacyjnego przez zwiększanie możliwości dostępu do wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii ICT.

      Projekt ukierunkowany jest na poniższą grupę beneficjentów końcowych:

 • mieszkańcy gminy
 • lokalni przedsiębiorcy
 • potencjalni inwestorzy
 • turyści
 • mieszkańcy powiatu (sąsiadujących gmin)

      Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu tj. jednorodna i przyjazna w warstwie użytkowej platforma informacyjno-usługowa, powszechnie dostępne rozwiązania systemowe zwiększające komunikację grup społecznych ( w tym: mieszkańców, rodziców - nauczycieli, inwestorów- administrację lokalna ) w gminie tj. system e-Radny, e-Dziennik,e-Inwestycje) podniosą konkurencyjność gminy i regionu oraz wpłyną silnie na spójność społeczną i wartościowanie nowych technologii ,jako potrzebnych elementów przepływu informacji i poprawy jakości życia.

      Projekt jest silnie zorientowany na wykorzystanie nowych technologii ICT oraz obecnie dostępnych na rynku nowoczesnych rozwiązań programowych w wytworzeniu podwalin kreowania lokalnego modelu społeczeństwa informacyjnego opartego o wiedzę powszechnie dostępną z pomocą szerokopasmowej komunikacji wykorzystującej powstałe serwisy informacji publicznej i e-usługi. Projekt zakłada realizację celu nadrzędnego z pomocą powstałego jako produkt niniejszego projektu - silnego styku obywatela z e-administracją w gminie.

     Dla zapewnienia wymienionych głównych kierunków realizacji projektu założono powstanie niniejszych produktów:

 • Centralny Elektroniczny Obieg Dokumentów (CEOD )
 • Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy (ZPI )
 • System Wspomagania Zarządzaniem Gminą ( SWZG )
 • Systemu e-Dzienniki dla jednostek oświaty i rodziców
 • System e-Radny (podsystem ZPI )
 • Profesjonalna sieć strukturalna IT urzędu gminy
 • Usługa Gminnego Certyfikatu Elektronicznego

Zintegrowna Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie www.zpi.zabrodzie.pl

 ZPI

Projekt silnie wspiera tzw. model tożsamości cyfrowej. Zakłada, że możliwe będzie powszechne wprowadzenie do użytku w zakresie komunikacji elektronicznej na płaszczyźnie e-urząd i jego jednostki organizacyjne - a mieszkańcy w zakresie załatwiania tzw. procedur wstępnych przygotowawczych , komunikacji w sprawach doraźnych oraz otrzymywania dostępu do danych dedykowanych dla konkretnego odbiorcy z wykorzystaniem udostępnianego Gminnego Certyfikatu Elektronicznego ( zakłada się jego przydzielanie każdej osobie po osobistym jednorazowym stawiennictwie w urzędzie gminy, który pełnić ma rolę Lokalnego Rejestratora CA ).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.