Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie na XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję  XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  30 stycznia 2020 r.  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

27 stycznia 2020

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „INTEGRACJA” POSZUKUJE OSÓB DO WSPÓŁPRACY

Powstająca w Gminie Zabrodzie spółdzielnia socjalna poszukuje do współpracy osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, zainteresowane pracą w kuchni lub w żłobku.

Warunkiem zatrudnienia w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz spełnienie m. in. jednej z wymienionych przesłanek:

  1. korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  2. wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym realizowanie indywidualnego programu wychodzenia np. z bezdomności, długotrwałego bezrobocia itd.,
  3. przebywanie w lub opuszczanie pieczy zastępczej oraz bycie z rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  4. niepełnosprawność – osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  5. bycie członkiem rodziny z osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  6. korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Reymonta 51, tel. 29 757-12-28; e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl

24 stycznia 2020

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

W trybie art. 11a  ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do konsultacji organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.
Przejdź do - Zakończono budowę Otwartych Stref Aktywności
Przejdź do - MIAS MAZOWSZE 2019

MIAS MAZOWSZE 2019

Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipiny, Przykory, Obrąb, Anastazew  i  Choszczowe  współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”

Na każdym placu zamontowano :  huśtawkę dwustanowiskową, bujak, ważkę, karuzelę. Uzupełnieniem placów zabaw jest ławeczka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna.

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: MIAS MAZOWSZE 2019
Przejdź do - Zakończono zadanie: Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy, rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów

Zakończono zadanie: Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy, rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku

Zakończono rozbudowę drogi gminnej Niegów-Wysychy na długości 2107,10 m i szerokości jezdni 5,00 m. Na drodze wykonano nawierzchnię bitumiczną, obustronne pobocza i oznakowanie oraz zakończono rozbudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów na długości 349,21 m i szerokości 5,00 m. Na drodze  wykonano nawierzchnię bitumiczną, obustronne pobocza i oznakowanie.   

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zakończono zadanie: Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy, rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów

Zmiana rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2020r. opłaty za odpady komunalne należy wnosić na następujący
rachunek bankowy: 25 89310003 0323 8956 2000 0207

2 stycznia 2020

Odbiór odpadów komunalnych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok.

Hamonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej będą dostarczane mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady a także dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. 4.

31 grudnia 2019